Rekisteriseloste

REKISTERISELOSTE 22.05.2018 (Henkilötietolaki 523/1999) 10 §)

 1. Rekisterinpitäjä
  Nimi: @podium Oy
  Osoite: Reikonkatu 13
  Postiosoite: 33730 Tampere
 1. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
  Nimi: Petri Virtanen
  Osoite: Reikonkatu 13
  Postiosoite: 33730 Tampere
 1. Rekisterin nimi
  @podium Oy:n sähköisten palvelujen asiakasrekisteri.
 1. Rekisterin käyttötarkoitus
  Henkilötietoja voidaan käsitellä @podium Oy:ssä seuraavia tarkoituksia varten:
 • asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen tai palvelun toteuttaminen,
 • asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen asiakkaan hyväksi
  Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain 4. luvun 19 pykälän (kohta 3) mukaisessa käyttötarkoituksessa.
 1. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin. Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu olla yhteydessä asiakkaisiin. Kerättyjä tietoja käsitellään sovellettavan lainsäädännön, kuten Suomen henkilötietolain (523/1999) mukaisesti.
 1. Rekisterin tietosisältö
  Henkilörekisterissä voidaan käsitellä seuraaviin ryhmiin sisältyviä tietoja: henkilön perustiedot, kuten: nimi, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot sekä osoitteet. Rekisteröitymistiedot, kuten käyttäjätunnus ja muu yksilöivä tunnus.
 2. Säännönmukaiset tietolähteet
  Tietoja kerätään pääsääntöisesti asiakkaalta itseltään puhelimitse, sähköpostilla, internetin kautta tai muulla vastaavalla tavalla.
 3. Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
  Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti @podium Oy:n ulkopuolelle.
 1. Luovutukset EU- ja ETA -maiden ulkopuolelle
  Tietoja ei luovuteta EU:n / ETA:n ulkopuolelle.
 1. Rekisteröityjen oikeudet
  Rekisteröidyillä on lain asettamissa rajoissa oikeus a) tarkastaa, mitä tietoja palveluntarjoaja on hänestä kerännyt; b) vaatia virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon korjaamista tai poistamista c) kieltää palveluntarjoajaa käsittelemästä henkilötietojaan suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Edellä mainittuja oikeuksia voidaan käyttää ottamalla yhteyttä rekisteriselosteen alussa mainittuja yhteystietoja käyttäen.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
  Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. @podium Oy huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien ylläpitotunnuksia ja muita palvelun turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
  Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (“oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. @podium Oy voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. @podium Oy vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).